Close
Close

ประวัติโครงการ

 

ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ตระหนักถึงปัญหาการเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่างๆ ว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กจำนวนมาก ดังนั้น โพรเทคส์ ในฐานะผู้นำตลาดสบู่ลดการสะสมของแบคทีเรีย จึงได้เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ "เดือนแห่งการล้างมือ" ภายในเดือนตุลาคม 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เกิดการล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขอนามัยที่ดี

 

นอกเหนือจากนี้ ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายสบู่ก้อนโพรเทคส์ในเดือน ตุลาคม 2559 เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างอ่างล้างมือในโรงเรียนที่ห่างไกล ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ผลจากการวิจัยเบื้องต้น เพื่อศึกษาถึงผลการล้างมือลดโรคในโรงเรียน พบว่า โรคต่างๆ ที่มีมือเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ระบบต่างๆในร่างกาย มีอัตราที่ลดลงหลังจากที่ให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการล้างมือด้วยสบู่ สาระสำคัญจากผลวิจัยเบื้องต้นคือ นักเรียนที่ล้างมือด้วยสบู่ลดการสะสมของแบคทีเรียจำนวน 553 คน มีสถิติการขาดเรียนเนื่องจากติดเชื้อหวัดลดลง จาก 156 คน เหลือเพียง 74 คน หรือคิดเป็นอัตราการขาดเรียนลดลงร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการล้างมือของนักเรียนก็เปลี่ยนไป โดยนักเรียนขยันล้างมือบ่อยขึ้นโดยที่ไม่ต้องบอกให้ล้าง เป็นจำนวนร้อยละ 84.44

 

ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดี เด็กๆ จึงควรล้างมืออย่างน้อยวันละ 5 เวลา เพื่อลดโอกาสการสะสมและการติดเชื้อโรค เมื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. ก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร 3. หลังเข้าห้องน้ำ 4. หลังจากไอ จาม หรือสัมผัสกับสัตว์ หรือขยะสิ่งสกปรก และ 5. เมื่อสัมผัสผู้ป่วย

 

การปลูกฝังและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินความสามารถ แต่หากเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้น สนับสนุน และผลักดันจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนคนไทยนั่นเอง ที่มา: http://www.dailynews.co.th/article/1490/160758

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

ระยะเวลากิจกรรม : 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 2559 หรือจนกว่าจะได้ยอดคลิกครบ 20,000 ครั้ง

 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม:

 

ร่วมบริจาคกับโพรเทคส์ด้วยการคลิกปุ่ม “เริ่มทำความสะอาด คลิก”

 

ข้อกำหนดในการบริจาค:

 

1. ทุก 1 คลิกภายในระยะเวลากิจกรรม โพรเทคส์จะบริจาค 5 บาท ให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสร้างอ่างล้างมือให้โรงเรียนในชนบท

2. เงินบริจาคจำกัดไม่เกิน 100,000 บาท

 

เงื่อนไข: ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและรับรองว่า

 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับคุณในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเงื่อนไข ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. พนักงานของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัว มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้

 

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ:

 

บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรม และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการส่ง หรือการสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

Next
Save Share
Save discount Save Thank you
 
100,000
0